نگارش: 8804

آریو برزن   دربند پارس   آریوبرزن در کتاب‌ها   سالروز نبرد دلیرانه   نقشه یورش اسکندر به ایران   دودمان و پدران   سرود و چامه   پی‌نوشت‌ها   پیشکش و سپاس   تماس با ما

 

کتاب‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های پیرامون آریو برزن

کتاب‌های بسیاری که ویژه آریوبرزن باشد، وجود ندارد. اگر تاریخ‌نویسان یونانی در نگاشت‌های خود پیرامون این رویداد باارزش یادی نمی‌کردند، امروز ما هیچ آگاهی پیرامون آن نداشتیم. انگیزه آن نیز نابود شدن دستک‌های باارزشی است که در شوش، ارگ پارسه (تخت جمشید)، اکباتان و هزاران مکان ناشناخته دیگر بوده است که اگر آنها از میان نمی‌رفتند؛ اکنون ما چیزهای نیکویی را نزد خود داشتیم. برخی از آنها بدست اسکندر، برخی بدست تازیان (اعراب) و برخی بدست ناآگاهان ایرانی یا بیگانه از میان ما رفته‌اند. برخی از کتاب‌های پیرامون این جستار (موضوع) با این پاژنام‌ها (عناوین) هستند: آریوبرزن، دربند پارس، دروازه ایران، دروازه پارس، دروازه شوش، جنگ‌های اسکندر و... .

در اینجا برخی از کتاب‌هایی که پیرامون این رویداد هستند را برایتان گردآوری می‌کنیم و از شما درخواست می‌کنیم درصورتی که شما کتاب یا کتاب‌هایی که مرتبط با آن هستند را می‌شناسید، به ما معرفی کنید. چنانچه توانایی نگارش و یا عکس گرفتن از روی نوشته‌های آن برایتان شایش (امکان‌پذیر) است، این‌کار را انجام دهید تا سهم بسزایی در شناساندن آریوبرزن داشته باشید. بدیهی است از نام شما در کنار آن سپاسگزاری خواهد شد. پیشاپیش از کمک شما در این زمینه سپاسگزاریم.

کتاب‌ها:

عبدالرفیع حقیقت، حکومت جهانی ایرانیان از کوروش تا آریوبرزن، انتشارات کومش، [خرید کتاب]

ثریا جبارزارع، آریوبرزن: دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند، نشر سمیر، جلد اول، [خرید کتاب]

ثریا جبارزارع، آریوبرزن: دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند، نشر سمیر، جلد دوم، [خرید کتاب]

آریو برزن، ناصر نادری، فرشته نجفی (تصویرگر)، نشر مدرسه، [خرید کتاب]

آریو برزن، کوروش صالحی، نشر بامشاد، [خرید کتاب]

آریو برزن، ابراهیم زاهدی مطلق، نشر مدرسه، [خرید کتاب]

آریو برزن: آخرین سردار هخامنشی مدافع دلاور تخت جمشید، ناصر نجمی، نشر دنیای کتاب، [خرید کتاب]

 

 

چشم‌براه یادداشت‌های شما پیرامون بزرگ مرد پارسی، آریوبرزن هستیم.

هرگونه رونوشت از تارنما برای کارهای نابازرگانی و با یاد آریوبرزن.کام آزاد و پسندیده است.